با خبر شدیم که در مجلس رژیم، لایحه ای در مسیر تصویب است که در آن، به‏‎ ‎‏مستشاران امریکایی امتیازاتی داده می شد. در پی گیری این خبر، زمینه جدیدی فراهم‏‎ ‎‏شد برای مبارزه امام. امام چند نفری را مأمور تحقیق دربارۀ جزئیات این خبر کردند که‏‎ ‎‏یکی از آنها من بودم. رفتم پیش آقایان فلسفی و تولیت و سید جعفر بهبهانی؛ پیام امام را‏‎ ‎‏رساندم و گفتم ما اخبار پشت پرده این جریان را هرچه بیشتر و دقیقتر می خواهیم. آقای‏‎ ‎‏بهبهانی از طریق یکی از نمایندگان مجلس سنا متن لایحه و اسناد مربوطه را بدست آورد‏‎ ‎‏و به من داد. من دو روزی تهران ماندم و متن مذاکرات مجلس و جزوه کنوانسیون وین را‏‎ ‎‏تهیه کردم. اخباری را هم مرحوم آقای تولیت در اختیار من گذاشت که مجموعاً با‏‎ ‎‏اطلاعات کاملی بردم خدمت امام. ایشان تصمیم به مبارزه داشتند و ما هم ستادی برای‏‎ ‎‏اداره مسائل مبارزه در این مقطع جدید، ایجاد کردیم. امام، هم اعلامیه دادند، هم آن‏‎ ‎ سخنرانی معروف را کردند و هم پیامهایی را به علمای سراسر کشور فرستادند. مسجد‏‎ ‎‏امام هم پایگاه مهمی شده بود که در این مقطع ـ به پیروی امام ـ هر شب یکی از‏‎ ‎‏چهره های مشهور آنجا سخنرانی می کرد.

قضیه کاپیتولاسیون یک قضیه مهمی است، زود از آن نگذریم. من به عنوان یکی از‏‎ ‎‏شاگردان امام، جزو اولین آدمهایی بودم که خبر آن را شنیدم. آن هم از رادیوهای بیگانه.‏‎ ‎‏رفتم خدمت امام گفتم. امام قدری تحقیق کردند، فرمودند: «مسأله بسیار خطرناکی‏‎ ‎‏است.» مرا مأمور کردند و من رفتم تهران. گفتند بروید و حقایق را پیدا کنید. من هم آمدم‏‎ ‎‏تهران... دو یا سه روز طول کشید و من برگشتم خدمت امام. امام فرمودند: سفر خیلی‏‎ ‎‏پرباری بود. این دو سه روز خیلی چیزها آوردی. بعد هم آن موقع تصمیمی گرفتند که‏‎ ‎‏تاریخی و جالب است؛ آن موقع در حوزه کسی رادیو نداشت، رسم نبود طلبه ها رادیو‏‎ ‎‏داشته باشند. امام فرمودند: «تو برو رادیو بخر و ترتیبی بده که همه اخبار به ما به موقع‏‎ ‎‏برسد.» دویست تومان هم پول به ما دادند و گفتند رادیو بخرید. ما آمدیم در خیابان ارم‏‎ ‎‏مغازه ای بود الکترولوکس، یک رادیو بخریم. گفت: 400 تومان و از این ارزانتر نمی شود.‏‎ ‎‏200 تومان قسطی کردیم و دویست تومانش را دادیم رادیو «ارس» و هنوز هم، من این‏‎ ‎‏مطلب را حفظ کرده ام برای مبدأ تاریخ و گذاشتم توی موزه. امام وقتی که به اصل قضیه‏‎ ‎‏خوب واقف شدند، آن حرکت عظیم ضدّ امریکایی را شروع کردند.

 

. انتهای پیام /*