امام در نجف که بودند، یک بار یکی از ارادتمندان ایشان که کویتی بود دو ایرکاندیشن بزرگ که تمامی اتاقها و بیرونی منزل امام را خنک می‏‏ کرد خریده (در منزل امام کولر نبود پنکه دستی بود) و رفته بود کسی را بیاورد که آن را نصب کند. به او گفتیم بگذارید به حاج آقا اطلاع بدهیم. تا خدمت امام عرض کردیم، فرمودند: «خیر، لازم نیست» وقتی ایشان می‏‏ گفت نه، اگر دنیا جمع می‏‏شد حریف‏شان نمی ‏شد که حرفشان را برگرداند. او هم مجبور شد آن را بردارد برود. علت احتیاط امام مصرف برق آن تنها نبود ایشان خیلی از تجملات بدشان می‏‏ آمد.

منبع: آیینه حسن، ص 145.

. انتهای پیام /*