امام در برخورد با خطر نفوذ و تأثیر منفی فرهنگ های مادی و منحط، بر افکار و اندیشه‏ های مسلمانان بسیار جدی و حساس بودند. ایشان به دلیل این حساسیت، حتی استفاده از علوم و فنون بیگانگان را منوط به شرایط و ویژگیهای خاصی می ‏‏‏‏دانستند؛ به عنوان مثال از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با این جانب تماس گرفته شد که در مورد خرید کتابهای سالم و مفید برای کودکان و نوجوانان که ناشر یا مؤلف یا مترجم آنها غیرمسلمان باشند از محضرشان کسب تکلیف شود. پس از طرح مسأله امام فرمودند: «حتی الامکان از کتابهایی که مسلمانان نوشته ‏اند استفاده شود و چنانچه لازم بود و کتابی خیلی خوب بود، به شرط آنکه تأیید غیرمسلمین نشود اشکال ندارد.»

منبع: در سایه آفتاب، ص 119.

. انتهای پیام /*