نظم امام باور نکردنی است؛ یعنی تا خود آدم نبیند باور نمی ‏کند؛ مثلاً اگر عصر باشد و به ایشان بگوییم چای میل دارید بیاوریم، ایشان به ساعتشان نگاه می‏‏‏‏‏ کنند و می ‏‏‏‏‏گویند یک چند لحظه‏‏‏ ای مانده یعنی چند ثانیه! ایشان چنین نظمی دارند که اگر درست یک و ده دقیقه بعد از ظهر در را باز نکنند و به طرف اندرون نیایند همه دلواپس می‏‏‏‏‏ شوند؛ به خاطر اینکه کارشان طوری تنظیم شده است که رأس ساعت یک و ده دقیقه در را باز می‏‏‏‏‏ کنند و می‏‏‏‏‏ آیند برای ناهار. سر ساعت و یا بهتر بگویم سر دقیقه به رختخواب می ‏‏‏‏‏روند، سر دقیقه احیاناً غذا می‏‏‏‏‏ خورند و سر دقیقه بیدار می ‏‏‏‏‏شوند، ایشان روزی سه بار قدم می‏‏‏‏‏ زنند، هر بار بیست دقیقه، و اگر وقت تمام نشده باشد، سه تا قدم بیشتر راه می‏‏‏‏‏ روند، برمی‏ گردند و داخل می‏‏‏‏‏ شوند، چون معتقد هستند به اندازه آن سه قدم زود بوده مثلاً برای داخل شدنشان! نظم ایشان چیز غریبی است و همیشه بوده، یعنی از دوره جوانی‏شان. اتفاقاً من چند روز پیش برخورد کردم با یک مسأله ‏‏‏ای که دیگر دیدم خیلی ایشان انگار دقت دارند، گفتم: «شما مثل اینکه نظم را زیاد کردید، دیگر دقتتان خیلی شده»، امام خیلی جدی گفتند: «نه خیر همیشه این طور بوده!»

ایشان این‏طور نیستند که بفرض اینکه من الآن وارد شدم چون دخترشان هستم، حالا بنشینم به صحبت، این در کار نیست، با یک سلام وارد می‏‏‏‏‏ شویم و می‏‏‏‏‏ نشینیم چون ایشان یا رادیو گوش می ‏‏‏‏‏کنند یا تلویزیون نگاه می‏‏‏‏‏ کنند، یا نامه‏ های رسیده را می‏‏‏‏‏ خوانند، یا اخبار رسیده را مطالعه می ‏‏‏‏‏کنند. یک دقیقه امام بیکار نیستند، حتی در حمام رادیو همراهشان است و یا هنگام وضو گرفتن رادیو روی دوششان است، گاهی چون خیلی دقیق هستند نسبت به جواب مسأله، اگر ما مسأله ‏ای (سؤالی) داشته باشیم و اگر تلویزیون برنامه خیلی مهمی نداشته باشد، آن را  خاموش می‏‏ کنند و می‏‏ آیند و ما باید در چند لحظه مطالب را جور کنیم و مطرح کنیم و جواب بگیریم. آن هم به خاطر اینکه وقت تلف نشود. من می ‏‏توانم با اطمینان بگویم که ایشان اصلاً وقت تلف شده ندارند.

منبع: پا به پای آفتاب، ج 1، ص 189، 190.

. انتهای پیام /*