روزی از دانشگاه به خانه آمدم و در حالی که سر و وضع مرتبی نداشتم مستقیماً خدمت امام رفتم. هم لباسم سیاه بود و هم کفشهایم خاکی. امام همان طور که در حیاط قدم می‏‏ زدند، اخمی کردند و از من پرسیدند: «چرا با این قیافه به دانشگاه می ‏‏روی؟» من به شوخی گفتم: «در دانشگاه جمهوری اسلامیتان با وضعی بهتر از این نمی‏ شود رفت.» امام گفتند: «تو دو گناه کردی. یکی اینکه ریاکار هستی و می ‏‏خواهی بگویی که من آن قدر استطاعت مالی ندارم که یک جفت کفش بخرم؛ گناه دیگر تو‏‏‏‏ بی‏‏‏‏ نظمی است که خلاف شرع و قانون اسلامی است.» من گفتم: «اگر بخواهم با سر و وضع مرتب‏ تری به دانشگاه بروم شاید از من ایراد بگیرند.» امام فرمودند: «اگر خواستند ایراد بگیرند، بگو خمینی گفته باید مرتب به دانشگاه بروی.» 

منبع: ویژه‏ نامه روزنامه اطلاعات – 14 / 3 / 69.

. انتهای پیام /*