یک روزی راجع به معراج حضرت رسول از امام سؤال کردم. بعد از اینکه توضیح دادند چگونه پیامبر به معراج رفته ‏اند، من بی اختیار پرسیدم آیا پیامبر واقعاً خودشان بودند؟ خود حضرت رسول(ص) به معراج رفته است؟ تا امام احساس کردند من می‏ خواهم بگویم که آیا روح پیامبر به معراج رفت یا خود حضرت، گفتند: «خدا را قادر نمی ‏دانید؟» با یک ناراحتی که چرا باید یک چنین سؤالی را بکنم گفتند: «خدا را قادر نمی ‏دانید؟ اگر خد را قادر بدانید، این چیزها پیش خدا مسأله ‏ای نیست.»

منبع: پا به پای آفتاب،  ج 1،  چاپ جدید،  ص 200.

. انتهای پیام /*