امام در نجف به دو سه نفر جداگانه گفته بودند که اخبار رادیو را برایشان نقل کنند آنها خبر را می‏‏ نوشتند و می‏‏ آوردند، اما هر یک از آن دو سه نفر فکر می‏‏ کرد فقط خودش این مسؤولیت را به عهده دارد و هیچ‏کدام از دیگری خبر نداشت. و این همان زیرکی و دانایی خاصی بود که ایشان داشتند که با این کار هم خبر صحیح را می‏‏ توانستند پیدا کنند و هم افراد را می‏‏ توانستند بهتر بشناسند.

منبع: ندا، ش 1، ص 62.

. انتهای پیام /*