مرحوم خانم مرضیه دباغ، از همراهان امام خمینی (س) و از سابقون نهضت ایشان به خاطراتی که در ایام حضور در نوفل لوشاتو در خدمت امام بودند پرداخته و این گونه از نسخه ای که ایشان برای آدم شدن پیچیده است، پرده برداشته است. وی نقل کرده:

وقتی غذای امام را داخل اتاق می بردم وارد اتاق که می شدم می دیدم قرآن را باز‌‎ ‎‌کرده اند و مشغول قرائت قرآن هستند مدتی این مسئله (کثرت قرائت قرآن) ذهنم را‌‎ ‎‌مشغول کرده بود تا اینکه روزی به امام عرض کردم: حاج آقا شما سراپای وجودتان قرآن‌‎ ‎‌عملی است دیگر چرا این قدر قرآن می خوانید؟ امام مکثی کردند و فرمودند: هر کس‌‎ ‎‌بخواهد از آدمیت سر در بیاورد و آدم بشود باید دائم قرآن بخواند.‌‌ ‌

برشی از کتاب برداشت هایی از سیره امام خمینی (س)؛ ج ۳، ص ۱۲

 

. انتهای پیام /*