گرچه حضرت امام خمینی قبل از آنکه شاعری توانا باشند، عارفی بلند آواز، فقیهی بلند مرتبه، مصلحی بزرگ و مبارزی سترگ بوده است ولی مکانت و لطافت و روانی شعر ایشان نیز قابلیت بررسی و عنایت ویژه دارد. پژوهش حاضر در صدد تحلیل آثار منظوم آن حضرت برآمده است. نویسنده، اشعار شعرای جهان را به دو جزء « درونی» و «بیرونی» تقسیم کرده است. ایشان عنوان کرده‌اند سهل است اگر بدین قیاس بگوییم که امام شاعری « درون گرا» بوده است . اما باید اذعان داشت که این « درون گری» به دور شدن ایشان از « زبان و فضای خاص شعر » منجر گردیده است.

این مجموعه مشتمل بر یک مقدمه و سه فصل به شرح ذیل است :

بررسی عنصر ریتم در شعر امام

بررسی عنصر« هارمونی» در شعر امام

بررسی الفاظ و معانی در شعر امام

و در پایان گزیده‌ای از زیباترین غزل‌های دیوان امام، جدول توزیع ردیف‌های شعر امام و جدول توزیع قافیه‌ها در شعر امام پیوست شده‌اند.

. انتهای پیام /*