مجله کودک 344 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 344 صفحه 13

بحثهای فوقالعادهای ایجاد خواهد کرد بلکه در حوزههایی مثل فلسفه، عرفان، وجودشناختی، سیاست، فرهنگ، هنر و... نیز دگرگونیهای بنیادینی ایجاد خواهد کرد. موج بزرگی به راه خواهد افتاد و تأثیر زیادی بر طرز تفکر ما زمینیان خواهد گذاشت. حتی هم اکنون نیز بین جامعهشناسان و روانشناسان اجتماعی این مسئله مطرح است که اگر روزی ما متوجه حیات فرازمینی شدیم چه کسی مسئول است تا آن را اعلام کند؟ یعنی اعلام این موضوع خودش یک داستان است. بعضیها معتقدند که انجمن بینالمللی ستارهشناسی باید این را اعلام کند. بعضیها معتقدند که این کار باید توسط مراجع مذهبی صورت بگیرد. بعضیها هم معتقدند مسئولیت این کار باید با سازمان ملل باشد. بعضیها هم معتقدند اصلاً هر کسی برای اوّلین بار چنین چیزی را کشف کرد باید خودش هر چه سریعتر آن را به همه اعلام کند. علّت تمام این دعواها برای این است که پس از کشف چنین موضوعی موج ضربههایی پیش خواهد آمد که پیشبینی شده نیستند. · آقای ناظمی، نه از دیدگاه علمی، بلکه از لحاظ تمایل شخصی، شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟ آیا دوست دارید موجودات هوشمندی در خارج از زمین وجود داشته باشند یا نه؟ با وجود تمام عواقب نامعلومی که دارد امّا من ترجیح میدهم امیدوار باشیم که حیات در خارج از کره زمین وجود دارد و این را بهتر از آن میدانم که در جهان به این بزرگی تنها باشیم. · حتی اگر وجود آنها تهدیدی برای ما باشد؟ حتی اگر وجود آنها تهدیدی برای ما باشد. نام پرنده: چکاوک بوق زن اندازه: حدود 17 سانتی متر گستردگی در جهان: آمریکا، اروپا، آسیا و شمال افریقا زیستگاه: ارتفاعات، سرزمینهای توندرا، استپ غذا: دانههای خوراکی ، حشرات سایر ویژگیها: حدود 4 تخم میگذارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 344صفحه 13