مجله کودک 344 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 344 صفحه 25

جدول مربع نیمهکاره افقی 1. کهنه، پوسیده و از هم ریخته. 2. مادر عرب- اشاره به نزدیک. 3. تلخ. 4. از حبوبات، به رنگ سبز. 5. گیاه و آنچه از زمین بروید، شامل گل و گیاه و درخت. 6. فضا میگیرد، وزن دارد و به شکل مایع، جامد یا گاز است. عمودی 1. واحد شمارش گردوی تازه- رطوبت. 2. حیوان ترسیده چنین کند- جامهای گشاد و بلند که روی لباسهای دیگر به دوش میاندازند. 3. با آن نقاشی میکشند، البته کلاس اوّلیها با آن مشق هم مینویسند. 4. آزاد، آسوده و رهایی یافته. 5. اوّلین ماه زمستان. 6. نفس خسته! نام پرنده: الیکایی اندازه: حدود 10 سانتی متر گستردگی در جهان: نیمکره شمالی زمین زیستگاه: بیشه زار، علفزار، مزارع، پارکها، باغها غذا: حشرات و میوههای جنگلی سایر ویژگیها: 10 تخم میگذارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 344صفحه 25