مجله کودک 344 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 344 صفحه 31

خواندنیهایی از یورو 2008 با وجودی که حدود یک ماه از پایان سیزدهمین دوره جامملتهای اروپا میگذرد، هنوز هم در محافل مختلف ورزشی از این مسابقات صحبت به میان میآید. تعدادی از مهّمترین اتفاقات و لحظات جام یورو 2008 از این قرار است: پرسرعتترین بازیکن جام: ایویکااولیچ، بازیکن کرواسی که در دیدار مقابل آلمان با سرعت 31 کیلومتر در ساعت دوید! زودهنگامترین گل: گل مودریچ در دیدار کرواسی- اتریش که در دقیقه چهارم بازی به ثمر رسید. بیشترین بازیکنخطاکار: میشاییلبالاک با 18 خطا جذابترین تیم: تیم هلند تا قبل از شکست و حذف از گردونه جام با نمایش فوتبالی شناور، مدرن و پرسرعت، جذابترین تیم شناخته میشد. بزرگترین اشکال در برگزاری جام: قطع تصاویر بازی آلمان- ترکیه که در سراسر جهان روی داد. بزرگترین اشکال رسانهای در اجرای مسابقات بود. این اتفاق در اروپا بیسابقه بود و میگویند قرار است آلمان از یوفا غرامت بگیرد. نام پرنده: مرغ رداستارت سیاه اندازه: حدود 15 سانتی متر گستردگی در جهان: قسمتهایی از اروپا، شمال آفریقا زیستگاه: صخرهها، کوهها، نزدیک شهرها و روستاها غذا: حشرات سایر ویژگیها: چهار تا شش تخم میگذارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 344صفحه 31