مجله کودک 399 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 14

گریه مرغابی ها مجید ملامحمدی مرغابی ها جلوی امام علی (ع) دویدند و قاقاکردند. ام کلثوم تحمل نکرد و جلویشان رفت و آرام آرام آنها را کیش کرد تا کنار بروند . امام در حیاط ا باز کرد وبه ام کلثوم لبخند زد. گوشة چشم هایام کلثوم ازاشک تازه ای پرشد. -پدر ... کاش امروز به نماز نمی رفتی. من خیلی نگرانم! امام علی (ع) خداحافظی کرد و به طرف مسجد رفت . حالا ام کلثوم آرا م و قرار نداشت . او پشت سر پدر دعا خواند و در را بست . بعد همانجا نشست و یاد حرفهای چند ساعت پیش او افتاد. پدر دیشب، میهمان افطار آنها بود . وقتی ام کلثوم سرسفرة خود دو تکه نان جو، یک کاسه شیر و کمی نمک گذاشت ، امام ناراحتشد و گفت : «چرا برای من سر سفره ات دو جور خورش گذاشته ای، من جواب خدا را چه بدهم؟» Ÿ موضوع تمبر: بنای تاریخی اماات عرب متحده Ÿ قیمت : یک واحد Ÿ سال انتشار : ندارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 14