مجله کودک 399 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 17

عمودی 1. مایه ی حیات - کار ضامن. 2. از شهرهای جنوبی کشورمان . 3. جوی خون - پرنده ی سعادت - بر روی رود یا دره ساخته می شود و برای عبور است. 4. روزگار و عهد زمان - پیامبر. 5. سگ بیمار - ترازوی عرب. 6. ناشنوا - مایع زرد رنگی که هنگام انعقاد خون از لخته جدا می شود - درخت انگور. 7. کار آزموده وکاری . 8. به پایان رساندن - دانه ی خوشبو. Ÿ موضوع تمبر: ساختمان دولتی افغانستان Ÿ قیمت : ده واحد Ÿ سال انتشار : 1900

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 17