مجله کودک 370 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 370 صفحه 6

تو خودِ هفت آسمانی محمد کاظم مزینانی رفته بودم خانه او تا به او چیزی بگویم چون همیشه گل بگوید من هم آنها را ببویم حرفهایی که همیشه بوی نان تازه میداد حرفهایش مرده را هم باز جان تازه میداد آنها ایوا را بر روی برانکارد مخصوص میگذارند تا برای درمان ببرند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 370صفحه 6