مجله کودک 370 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 370 صفحه 7

دیدم او تنها نشسته در حیاط باصفایش تا رسیدم گوش جانم پر شد از موج صدایش او در آنجا حرف میزد با دو تا قمریِّ زیبا دوستی و مهربانی از نگاهش بود پیدا با خودم گفتم که: ای مرد تو بزرگی، تو تمامی تو خودِ هفت آسمانی به درستی که امامی. میلاد امام محمد باقر (ع) مبارک باد. وال ای نیز با سرعت به دنبال ایوا میرود. او این کار را دور از چشم روباتهای امنیتی انجام میدهد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 370صفحه 7