مجله کودک 370 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 370 صفحه 18

طعم تلخ زمستان همه ساله با شروع فصل سرما، «ناهید» ابتدا به گلودرد مبتلا میشود. سپس شبها هنگام خواب شروع به خرخر میکند و در مدرسه هنگامی که معلم از او سوال میکند و ناهید با صدای تودماغی جواب میدهد، مورد مسخره بچهها قرار میگیرد. «رضا» پسردایی ناهید هم تقریباً چنین وضعیتی دارد. رضا علاوه بر این مشکلات، به غذا هم اشتهایش کم شده است. دکترها میگویند این دو نفر دچار لوزههای عفونی شدهاند و باید لوزهی آنها جراحی و بیرون آورده شود. دکتر به ناهید و رضا نشان داد که لوزهها کجا هستند. او دو توده گوشتی کوچک را نشان آنها داد که پشت گلو قرار گرفته بودند و رضا و ناهید با دهان باز در آینه آن را دیدند. لوزههای هر دوتای آنها سطحی سفید مایل به زرد رنگ داشتند. پزشک به آنها گفت که لوزهها کارشان ساختن گلبولهای سفید و دفاعی بدن است. این کار خوب است و به دفاع بدن کمک میکند، اما هنگامی که میکروبها لوزهها را نواع و اقسام آگهیهای بازرگانی که هدفی جز مصرفگرایی بیشتر و بیشتر ندارند در دور و اطراف اکسیوم پخش میشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 370صفحه 18