مجله کودک 370 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 370 صفحه 22

قسمت بعدی داستان مسافری از لدسان هفته ی آینده چاپ می شود. طوطی جان من دارم میرم هفدم چیز میزی نمی خوای؟ طوطی و بازرگان فقط سلام منو به هم بزغاله برسون و زندگی منو براشون بگو مستقیم جنگل میخوره؟ سلام طوطی ها من یه طوطی تو قفس دارم درست مثل شما.... اون از من خواست به شماها سلام برسونم البته در این مورد خاص، این وال ای است که به کمک شخص زمینخورده میآید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 370صفحه 22