مجله نوجوان 73 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 73 صفحه 10

یاد دوست جویبار خاطرات یکی از فرزندان امام نقل می کرد : اولین بار که گل های باغچه را آب می دادم از آب لوله کشی آشامیدنی استفاده کردم ، امام متوجه شدند و گفتند چه کار می کنی ؟ گفتم گل ها را آب می دهم ، گفتند از آب قنات استفاده کن و آب لوله کشی آشامیدنی را مصرف نکن !

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 73صفحه 10