مجله نوجوان 17 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 17 صفحه 12

شعر شعرهایی از قیصر امینپور یادداشتهای گم شده پس کجاست؟ چند بار خرت و پرتهای کیف باد کرده را زیر و رو کنم. پوشه مدارک اداریو گزارش کار و کسر کار کارتهای اعتبار کارتهای دعوت عروسی و عزا قبضهای آب و برق و غیره و کذا برگه حقوق بیمه و جریمه و مساعده رونوشت بخشنامههای طبق قاعده نامههای رسمی و تعارفی نامههای مستقیم و محرمانه معرفی برگه رسید قسطهای وام قسطهای تا همیشه ناتمام ... پس کجاست؟ چند بار د جیبهای پارهپوره را پشت و رو کنم. چند تا بلیت تاشده چند اسکناس کهنه و مچاله چند سکه سیاه صورت خرید خوار و بار صورت خرید جنسهای خانگی ... پس کجاست؟ یادداشتهای درد جاودانگی؟ حتی اگر نباشی ... میخواهمت چنانکه شب خسته خواب را میجویمت چنانکه لب تشنه آب را محو توام چنانکه ستاره به چشم صبح یا شبنم سپیدهدمان آفتاب را بیتابم آنچنانکه درختان برای باد یا کودکان خفته به گهواره تاب را بایستهای چنانکه تپیدن برای دل یا آنچنانکه بال پریدن عقاب را حتی اگر نباشی‏، میآفرینمت چونانکه التهاب بیابان سراب را ای خوهشی که خواستنیتر ز پاسخی با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 17صفحه 12