مجله نوجوان 17 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 17 صفحه 24

قصههای کهن داستانهای شاهنامه (قسمت دوم) شهاب شفیعی مقدم زال و رودابه در قسمت قبل خواندیم که سام، پسر نریمان، پهلوان پهلوانان که حاکم زابلستان بود، بعد از سالها صاحب پسری شد، اما این نوزاد تمامی موهای تنش مثل برف سفید بود و موی سفید برای مردم آن زمان نشانه ننگ و خواری بود. سام پهلوان از ترس اینکه بزرگان و مردم او را مسخره کنند، کودک شیرخواره را در کوه البرز، تک و تنها رها کرد. در کوهستان به فرمان خدا، پرندهای به نام سیمرغ از کودک نگهداری کرده و او را بزرگ میکند تا اینکه بعد از سالها، سام به خود میآید و فرزندش را با خود به خانه میآورد. منوچهرشاه نیز که در آن زمان شاه ایران بود، فرمانروایی چندین شهر را به زال میدهد. و اینکه ادامه ماجرا: یک روز زال تصمیم میگیرد که برای دیدن شهر کابل به آنجا سفر کند. در کابل، مهراب، فرمانروایی میکرد،مهراب، خداپرست نبود و نژادش به ضحاک میرسید، ولی مردی دانا و

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 17صفحه 24