مجله نوجوان 20 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 20 صفحه 21

فیلم گاو فیلم گاو در سال 1348 ساخته شد و کارگردان آن، آقای داریوش مهرجویی بود. فیلم گاو در دوره خودش نقطه عطفی در تایخ سینمای ایران بود، چرا که از جریان فیلمسازی که سینمای ایران به سوی آن میرفت، فاصله گرفته بود و به قصهای روانشناسانه،جامعهشناسانه و اعتراضآمیز پرداخته بود. قصه گاو، قصه مردی روستایی به نام مشحسن است که نقش آن را آقای عزتالله انتظامی بازی کرده است. گاو مشحسن مرده و مشحسن که بدون وجود گاوش، بدون کار، بدون پول و بدون سرمایه میشود، حاضر نیست مرگ گاو را باور کند تا جایی که خودش حالت مسخشدگی پیدا میکند و ادعا میکند گاو است! فیل گاو هنوز هم اثری دیدنی و تأثیرگذار است. ببینیدش! گاو در آسمان به سراغ گاو سفیدی میرویم ک تا نیمههای شب بیدار است. این گاو که ثور خوانده میشد در دومین برج از بروج دوازده گانهی منطقه البروج قرار دارد و دارای یک ستارهی درخشان به نام «الدبران» است که چشم خشمناک و خونینرنگ گاو را نمایش میدهد. آلفا- ثور (دبران)، ستارهای سرخرنگ است و حدود 65 سال نوری با ما فاصله دارد. گروهی از ستارگان به شکل /|که از نزدیکی دبران شروع میشوند، «قلائص» نام گرفته و صورت گاو را درست میکنند. در این صورت، میتوان بینی و پوزهی گاو را مجسم نمود. قلائص، خوشهی ستارهای باز و کم نور بوده و حدود 120 سال نوری از ما فاصله دارد. شانههای گاو را خوشهی پروین تشکیل میدهد. صورت فلکی ثور به خاطر این خوشهی زیبا، جلوهی خاصی دارد. خوشهی پروین، شبیه به دب اصغر ولی کوچتر و فشردهتر از آن است که هفت ستاره در آن به وضوح دیده میشود. بر طبق اساطیر، خوشهی پروین، هفت خواهران اطلس نیرومند بودند که جبار شکارچی به دنبالشان بود و برای نجات از دست وی، به صورت هفت کبوتر در آمدند. در بالای سر گاو، چند ضلعی بزرگی به نام ارابهران، قرار دارد. درخشانترین ستارهی این صورت فلکی، «عیوق» است که پنجمین ستارهی درخشان آسمان میباشد. عیوق در ادبیات فارسی استعاره از بلندای آسمان و کمال است. ستارهای که از نظر رنگ شبیه به خورشید، ولی در حقیقت بسیار بزرگتر از آن است و بر بازوی راست ارابهران قرار دارد. بعد از این ستاره، از نظر درخشش، ستارهی «منکبالعنان» در شانهای ارابهران است. جنوبیترین ستارهی این چندضلعی، متعلق به صورت فلکی گاو است.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 20صفحه 21