بازدید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1381

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

بازدید

بازدید

‏معاون رئیس‌جمهور کشور آذربایجان در دیماه سال جاری از حسینیه جماران، بیت حضرت امام و نگارستان جماران بازدید کرد. آقای حسین علی اف (معاون رئیس جمهور ‏


‏کشور آذربایجان در امور حقوق بشر) در گفتگوی کوتاهی اظهار داشت: آنچه که من دیدم و فهمیدم این است که امام خمینی منادی حقوق بشر در دنیاست. من امروز به خوبی دریافتم که همه آنچه را که غرب پیرامون شخصیت امام خمینی به صورت منفی عنوان می کرد، واقعیت نداشت. امام با اندیشه ای بسیار خالص و فقط برای خدا قیام کرد و این واقعیت را می توان در نحوه زندگی ایشان مشاهده کرد. وی در پاسخ به چگونگی تأثیر امام خمینی بر مسلمانان جهان به ویژه آسیای مرکزی، گفت: بی شک تأثیر امام عمیق بود چون ایشان طوری رفتار می کردند که بین گفته ها و عمل ایشان تفاوتی احساس نمی شد و مردم، به ویژه مسلمانان را با واقعیتها آشنا می ساختند. حتی غرب را نیز نسبت به واقعیتها آگاه می کردند. در پیام امام به گورباچف آنگونه که من شینده ام ایشان تذکراتی مهم در باب مسائل مختلف عنوان نمودند. ‏

‎ ‎