چهار رباعی از علی اکبر رشاد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1392

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : رشاد، علی اکبر

چهار رباعی از علی اکبر رشاد

چهار رباعی از علی اکبر رشاد

 

رمز عملیات دل

‏ای شقشـقــه دوبــارۀ مسلــک عشق‏


‏میـــراثبـــر تمـــام مـایمـلـک عشق‏

‏ایمـان تـو، رمــز عملیـات دل است‏

‏با غمزه ات آغاز شود پاتـک عشق‏

‏ ‏

سرنخ عشق

‏بــی واهمــه طــی کنیـم تــا مســلـخ عشق‏

‏با حکم تو، هر لحظه دو صــد فرسخ عشق‏

‏بـــر طــبق گـــزارش هــزاران عــاشــــق‏

‏در خــانــۀ تـو کشف شــده ســرنـخ عشق‏

‏ ‏

فریضه دل

‏خفـــاش وشــــان بـــه فـکــــر دفــع عشقند‏

‏دو دـــــیدۀ تــــو، نمـــاز شـــفـــع عشــقند‏

‏هم امر تو، هــم نهــی تو بر دل فــرض است‏

‏ســوگنـــد بـه تــو، هـــردو بـه نفــع عشـقند‏

‏ ‏

حسن ختام

‏گفتــار تـــو آخـــرین کــلام عشـق است‏

‏چشمـــان تـــو، شــــیوه تمـام عشق است‏

‏بعد از تو، ز عشــق، تازه ای نتــوان گفت‏

‏فــــرمــودۀ تــو حسـن ختــام عشق است‏

‎ ‎