چهار رباعی از امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1392

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : خمینی، روح الله

چهار رباعی از امام خمینی

چهار رباعی از امام خمینی

‏ ‏

مهمان


‏هر ذرّه در این مزرعه مهمــان تو هست‏

‏هـر ریش دلــی بحــق پریشان تو هست‏

‏کس را نتوان یافت که جویای تو نیست‏

‏جویندۀ هرچه هست خواهــان تو هست‏

‏ ‏

شیرین

‏در محــفل دوستــان بجـــز یــاد تو نیست‏

‏آزاده نبــاشـد آنــکـــه آزاد تـــــو نیست‏

‏شیرین لب و شیرین خط و شیـرین گفتــار‏

‏آن کیست کـه با این همه فرهــاد تو نیست‏

‏ ‏

فنا

‏صوفی! به ره عشـق صــفا بایــد کرد‏

‏عهــدی که نمـوده ای وفــا باید کرد‏

‏تا خویشتنی، به وصــل جانــان نرسی‏

‏خود را به ره دوست فنـــا بایــد کرد‏

‏ ‏

رها باید شد

‏از هستـــی خویشتــن رهــــا بــــاید شـــد‏

‏از دیو خـــودیّ خــــود جـــــدا بـاید شـد‏

‏آن کس که به شیطان درون ســرگرم است‏

‏کـی راهــی راه انبیـــــا خــــواهـــــد شـد‏

‏ ‏

‎ ‎