سبزترین آیت روح خدا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1376

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : رحیمی، محمدرضا

سبزترین آیت روح خدا

سبزترین آیت روح خدا

‏ ‏

‏فلسفه و فقه عزادارِ کیست؟‏       ‏باغ در اندوه سپیدار کیست؟‏

‏خال لب دوست گرفتار کیست؟  ‏    ‏   عاشق و شوریده و بیمار کیست؟‏

‏نابترین مصرع دیوان آب‏               ‏  مطلع بیت الغزل انقلاب‏

‏فاتح اصرار بلند کتاب   ‏                  معنی تفسیر رخ آفتاب‏

‏مفلق اندیشه ی اوتاد علم‏       ‏فخر فقاهت٬ گهر کان علم‏

‏پاک  سرشتی ز شهیدان علم  ‏      ‏ سرو خدا در غزلستان علم‏

‏یاسمن مهر و شکوه و داد  ‏      ‏ سرخترین باغ گل اجتهاد‏

‏معرفتی ناب بر اوج چکاد ‏       ‏محرم اسرار امام و مراد‏

‏جاذبه و دافعه اش تابناک‏                 ‏حامی آئین اهورای پاک‏

‏دشمن خورشید از او بیمناک  ‏       ‏شمع فروزان دبستان خاک‏

‏مشفق و دلداده ی طلّاب دین‏      ‏ مست و صبوحی  زده از آب دین‏

‏مثنوی غربت احباب دین  ‏     ‏  یاس ترین روح خدایاب دین‏

‏همسفر عشق به پائیز بود‏      ‏ دشنه جلاد بسی تیز بود‏

‏رحلت گل آه! چه مرموز بود‏       ‏داغ نگو٬ داغ جگرسوز بود‏

‏سبزترین آیت روح خداست   ‏    ‏    مصطفوی  مسلک و خود مصطفی ست‏

‏لطف خفی، منظر ما از بلاست ‏        ‏آنچه که دلدار پسندد رواست‏

‏نهضت ما یکسره مرهون اوست   ‏    ‏    رمز شفق در غزل خون اوست‏

‏صبح در اندیشه ی  هامون اوست ‏        ‏بید اگر خم شده مجنون اوست‏

‏اول آبان غم یلدای اوست ‏        غربت او عزّت فردای اوست‏

‏مجلس ما شوق تماشای اوست ‏         ‏فاتحه و حمد تمنّای اوست‏

‏ ‏

□ محمدرضا رحیمی 

‏ ‏

‎ ‎