ادب و هنر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1376

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

ادب و هنر

‏ ‏

ادب و هنر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مصطفی را وعده کرد الطاف حق

‏ ‏

گر بمیری تو نمیرد این ورق

‏ ‏

‎ ‎