دیدگاههای مقام معظم رهبری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1376

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

دیدگاههای مقام معظم رهبری

دیدگاههای مقام معظم رهبری

‏ ‏

‏■‏‏ فرزند ارشد حضرت امام(ره) از خصوصیات برجسته ای برخوردار بود. ‏

‏ ‏

‏■‏‏ او علاوه بر جنبۀ علمی، استعداد درخشان و جوالی را در فقه و اصول و علوم عقلی از خود در حوزه علمیه نشان داد. ‏

‏ ‏

‏■‏‏ او شخصیتی همه جانبه داشت و چنین به نظر می رسید که همه خصوصیات مثبت در وجود ایشان در حال رشد و ترقی است. ‏

‏ ‏

‏ ‏‏■‏‏ صبر و بردباری حضرت امام خمینی(رض) در فراق حاج آقا مصطفی چهرۀ آن حضرت را در مقابل دیدگان ملت ایران مانند خورشید، فروزان کرد. ‏

‏ ‏

‏■‏‏ تجلیل از مقام و منزلت حاج مصطفی خمینی در واقع احترام به حضرت امام(ره) و تجلیل از ارزشهای اسلامی و انقلابی محسوب می شود. ‏

‏ ‏

‏■‏‏ وی تمامی کتابهای برجسته و مطرح زمان خود را خوانده بود. ‏

‎ ‎