مجله کودک 430 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام«ره» شرح روی جلد بازی آدمهای فضایی زمان در تصویر رو و پشت جلد متوقف شده است. در این بازار قدیمی ایران قدیم، مردم مشغول خرید و فروشندگان مشغول فروش کالای خود هستند. اما بیخبر از آنکه در پشت بازار، سفینه فضایی متوقف شده است. سرنشینان سفینه پیاده شده و به میان مردم بازار رفتهاند. آنها با کمک فنآوری شبیهسازی توانستهاند، خود را به شکل مردم عادی درآورند، اما در این کار، کاملاً موفق نبودهاند و بخشی از بدن آنها بدون تغییر مانده است. قلم بردارید و آدمهای فضایی را از مردم عادی تشخیص دهید. سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی تصویر­گر: حامد کمالی مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء عکس: امیر محمد لا جورد Õ حروفچین: نیرالسادات والاتبار توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ :موسسه چاپ و نشر عروج نشانی :خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 یاد دوست شعر دوست دیدار دوست دانش دوست قصه دوست ورزش دوست کتاب کامل هواپیماهای جنگی جنگ جهانی دوم فهرست مطالب کتاب در مجله مقدمه .....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 2