مجله کودک 432 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 432 صفحه 33

هستهیفراری محمدعلیدهقانی پروانه کوچولو، زردآلو را خیلی دوست داشت. اما هستهی زردآلو را از آن هم بیشتر! هر وقت یک دانه زردآلو میخورد. هستهاش را نگه میداشت تا بعد آن را بشکند و مغز سفید و تپلی و شیرین آن را بخورد. یک روز پدر، مقداری زردآلو خریده بود. مادر، زردآلوها را شست و یک مشت از آنها را به پروانه داد. پروانه تند تند شروع کرد به خوردن. او، زردآلوها را میخورد و هستههایشان را جدا میکرد و توی بشقاب کوچک میگذاشت. وقتی زردآلوها تمام شد. پروانه کوچولو نگاهی به بشقاب کرد و گفت: «حالا نوبت هستههاست!» Õ طول بال: 9 متر و 70 سانتیمتر Õ اسلحه: چهار اسلحه 20 میلیمتری کانن ـ 8 راکت 27 کیلوگرمی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 432صفحه 33