مجله کودک 446 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 2

بهنامخداوندبخشندهمهربان کودکان هفتهنامهکودکانایران صاحبامتیازومدیرمسئول: مؤسسهتنظیمونشرآثارامام«ره» شرح روی جلد جوجههای گمشده صاحب مزرعهی همسایه تعدادی از جوجههایش را گم کرده است. جوجههای او یک علامت مخصوص دارند، یک دایره قرمز توپر روی یکی از بالهایشان. آیا میتوانی به تصویر جلد با دقت نگاه کنی و این جوجههای گمشده را پیدا کنی؟ یادت باشد باید دنبال یک دایره کوچک قرمز رنگ روی بال آنها بگردی. سردبیران : افشینعلاءـسیامکسرمدی مدیرهنری : احمدقائمیمهدوی تصویرگر : حامدکمالی مدیرداخلیوطراحبازیجلد : نادیاعلاء عکس : امیرمحمدلاجوردÕحروفچین : نیرالساداتوالاتبار توزیعوامورمشترکین: محمدرضاملازاده لیتوگرافیوچاپ : موسسهچاپونشرعروج نشانی : خیابانانقلاباسلامیـچهارراهحافظـپلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 یاددوست شعردوست دیداردوست دانشدوست مصور قصهدوست کتاب کامل خودروهای کلاسیک (قدیمی) فهرست مطالب کتاب در مجله مقدمه کبرا (آ- سی) آلفارومئو آمفی کار استون مارتین .....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 2