مجله کودک 446 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 5

ایشان این موضوع را به صورت دیگری در وصیتنامهی خود هم منعکس فرمودند. در جریان بیماری ایشان، با وجود آنکه عده معدودی از مسئولان و حتی برخی از پزشکان، قصد داشتند ایشان را برای معاینه و معالجه به خارج از کشور اعزام کنند و یا پزشکان خارجی را برای معالجه به کشور دعوت نمایند؛ آن حضرت با این کار موافقت نداشتند و میفرمودند: من به آنها اطمینانی ندارم و اعتقاد دارم همان کاری را که پزشکان داخلی انجام دادهاند، دیگران بیش از آن نمیتوانند انجام دهند و ضرر آن بیش از نفعش خواهد بود. نمای جلوی کبرا (آ- سی)؛سپر محافظ در خودرو، جای کمی به خود اختصاص داده بود و با کوچکترین حادثهای، فضای جلوی خودرو آسیب میدید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 5