مجله کودک 446 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 6

صدایروشن حسین احمدی وقتی که صدای روشن او گهوارهی خواب را تکان داد از پنجره نور را صدا کرد یک دشت ستاره را نشان داد  دو اگزوز خروجی، دود موتور را خارج میکرد و به کم شدن صدای موتور هم کمک میکرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 6