مجله کودک 446 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 11

جدولمستطیل افقی 1.خیر نیست- حرف همراهی- فلز سرخ رنگ. 2.لباس است که بر پشت آن میگذارند- اشاره به دور. 3.از ماههای زمستانی- روز نیست- حرارت بالای بدن. 4.پای و اساس- دانه خوشبو- نابینا. عمودی 1.ماه کامل 2.عدد نخست 3.گل سرخ 4.واحد پول ژاپن 5.ریشه و پایه 6.سفت نیست. 7.مایه حیات 8.هر سه کیلوگرم را گویند. 9.خودمانی شما 10. وسیله قطع درخت یا شکستن هیزم پاسخجدولشمارهگذشته: جدولمربعهایمتقاطع نمای جلوی آمفی کار، ضعف خودرو نداشتن سپر جلو بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 11