مجله کودک 446 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 15

آزمایش است. Õ این همه زیاد؟ ولی حوصله آن شش نفر که کلی سر میرود؟ داوطلب شدن برای انجام چنین آزمایشی اصلاً کار سادهای نیست و از عهده هر کسی برنمیآید. آنانی که اکنون در کپسول مارس 500 هستند با علم به سختیهای این کار داوطلب شدهاند. آنها در طول مدت آزمایش از دیدن خانواده و دوستان خود، دیدن آسمان آبی، قدم زدن در یک پارک و خیلی از چیزهای دیگر محروم هستند و باید مدت یک سال و نیم از زندگی خود را در فضای محدود مارس 500 که راهی به بیرون ندارد سپری کنند. Õ به نظر خیلی ظالمانه میرسد. فراموش نکنیم که بالاخره سفر واقعی به مریخ باید با همین شرایط صورت بگیرد و اگر میخواهیم موارد پزشکی و روانپزشکی فضانوردان را در سفر به مریخ مورد مطالعه قرار دهیم باید آنان را در شرایطی مشابه سفر واقعی قرار دهیم. آزمایشاتی که اکنون در ایستگاه فضایی بینالمللی صورت میگیرد نشان میدهد فضانوردانی کهبیش از شش ماه در ایستگاه فضایی اقامت میکنند تا حدود زیادی خسته و پرخاشگر میشوند و مقداری از کارایی خودشان را ازدست میدهند. ببینید، شما وقتی در ایستگاه فضایی به سر میبرید درواقع هنوز در مدار زمین هستید و هنوز میتوانید منظره آبی زمین را شکل چشماندازی بسیار زیبا تماشا کنید. اگرچه اقامت چند ماهه در ایستگاه فضایی هم دشواریهای خاص خود را دارد اما به هر حال چنین کاری چندان قابل قیاس با کاری چون سفر به مریخ نیست. سفری یکسال و نیمه آن هم به دور از زمین. طبیعی است فضانوردانی که چنین سفری را انجام خواهند داد سختیهای بسیار بیشتری را باید تحمل کنند. قصد اصلی مارس 500 تعلیم این شش نفر برای رفتن به مریخ نیست بلکه هدف این است که آنان را در شرایط دشوار این سفر قرار دهد و همانطور که قبلاً هم گفتم به بررسی حالات پزشکی و روانپزشکیشان بپردازد. اینکه آیا آنها خواهند توانست در سفری چنین سخت و طولانی مدت از تعادل روحی برخوردار باشند؟ و آیا میتوانند روحیه و کارایی خود را تا پایان سفر حفظ کنند؟... ادامه دارد استفاده از ترمزهای دیسکی در چرخهای عقب از امتیازات مهم ترمز این وسیله نقلیه بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 15