مجله کودک 446 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 17

هم افزایش پیدا میکند. در 150 کیلومتری زیرزمین، دما به 1200 درجه سانتیگراد میرسد. این دما میتواند سنگها را ذوب کند. اما در زیرزمین به دلیل فشار زیادی که وجود دارد، این اتفاق روی نمیدهد. در این حالت سنگهای این ناحیه به دمای سرخ شدن میرسند. «گوشته» نامی است که زمینشناسان به این قسمت از زمین دادهاند. هسته زمین، داخلیترین قسمت کره زمین است. جنس هسته را از آهن و نیکل میدانند. دما در این قسمت، حدود سههزار یا چهارهزار درجه سانتیگراد است و همه چیز به صورت مایعی مذاب است. این دما به دمای سطح خورشید، نزدیک است. این شباهت باعث شده است تا دانشمندان عقیده داشته باشند که زمین در اصل قسمتی از خورشید بوده است. این عقیده را دانشمند آلمانی به نام «فون ویتسنرگر» بیان کرد و گفت که خورشید و همه سیارات اطراف آن، در یک زمان از یک ابر بزرگ و غبار و گاز ایجاد شده است. آتشفشانها هم از گرمای زیاد درون زمین حکایت میکنند. مواد مذاب این آتشفشانها که «گدازه» نام دارند، مانند سیلی خطرناک، نواحی آباد و مردم زیادی را از بین برده است. در سال 1970، چراغýهای جلو به 4 چراغ تغییر حالت پیدا کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 17