مجله کودک 446 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 26

بهتریناسلحه علی اصغر نصرتی در دل خود همیشه می گفتم من اگر صاحب سلاح شوم چون پدر با سلاح خود باید رو سوی دشمنان نشانه روم  با پدر،آرزوی خود گفتم پدر من شنید و سر جنباند روز دیگر صدای او آمد با محبت پدر مرا می خواند  نمای جلو از آئودی کواترو

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 26