مجله کودک 446 صفحه 41
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 41

نشر عروج نشانی: تهران - خیابانانقلاباسلامی - چهارراهحافظ - پلاک 886 امورمشترکانمجلههفتگی«دوست» محورهای جلوی بوگاتی به طور واضحی، معلوم و مشخص بودند. این خودرو یکی از سبک وزنترین خودروهای روزگار خود بود و 752 کیلوگرم وزن داشت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 41