مجله کودک 458 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 458 صفحه 11

Õ به زبان ساده، فلسفه چیست؟ هستیشناسی، اینکه بیاییم و درباره آنچه که هست فکر کنیم. اینکه ایشان بیاید و بدون دخالت دادن هیچ چیز و صرفاً بر مبنای عقل در مورد پرسشهایی که در ذهنش ایجاد میشود تفکر کند و به دنبال پاسخ درستش باشد. اندیشیدن درباره آنچه که هست کاری فلسفی کردن است. Õ فلسفه به نظر سخت و پیچیده میآید؟ از دور چنین به نظر میرسد وگرنه وقتی وارد آن میشوید بسیار هم شیرین و زیباست. حتی گاهی وقتها آدم را عاشق خودش میکند. Õ فلسفه کی به دنیا آمده است؟ از یک طرف میتوان گفت از همان ابتداء از زمانی که بشر اندیشید کار فلسفیاش شروع شده است. از طرف دیگر اگر بخواهیم فلسفه را به صورت جدی و حرفهای در نظر بگیریم از دوره سقراط به عنوان شروع فلسفه نام برده میشود. سقراط یونانی بود. در دورهای که او زندگی میکرد یک دوره بودند که به جدل میپرداختند. در جدل هدف رسیدن به حقیقت نیست، کسی که جدل میکند هدفی جز پیروز شدن ندارد و رسیدن به حقیقت را مد نظر ندارد. در حالی که هدف فلسفه، کشف حقیقت است. Õ فیلسوف کیست؟ بالطبع او هم کسی است که مبنای فعالیتش فکر کردن، تأمل کردن و تعمق کردن در راستای کشف حقیقت است. Õ شما حالا و پس از گذراندن دروسی مربوط به فلسفه آیا خودتان را یک فیلسوف میدانید؟ خودم را فیلسوف نمیدانم اما خیلی دوست دارم مثل فیلسوفها زندگی کنم. Õفیلسوفها چگونه زندگی میکنند؟ برای آنها همیشه تنها حقیقت است که مهم است. آنها بنا ندارند حرف خودشان را به کرسی بنشانند. اگر در جایی با حرف درستی مواجه شوند به راحتی آن را میپذیرند حتی اگر آن حرف علیه و به ضررشان باشد. Õ فکر چقدر میکنید؟ خیلی زیاد، به گرانی، به چگونگی پرداخت اجاره خانه، به یارانهها، مسائلی از این دست خواه ناخواه باعث میشود تا هر روز مقدار زیادی درباره آنها فکر کنم اما جدا از اینها، خیلی سعی میکنم تا درباره مسائل دیگر هم فکر کنم، مسائلی که در ذهن فیلسوفها در جریان است، خلاصه اینکه میزان موقعی که ادای فیلسوفها درمیآورم کم نیست. Õ نام کشتی: نوستراشیمی Õ کشور سازنده: روسیه Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 210 نفر Õ طول و عرض: 131 در 15 متر Õ سلاح اصلی: توپ ترکیبی 30 میلیمتری- موشکهای سام- مورتار- 11-SA-N

مجلات دوست کودکانمجله کودک 458صفحه 11