مجله کودک 458 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 458 صفحه 13

بلد نیست و باید دربارهاش فکر کند، همفکری کند، تا حقیقت را پیدا کند. سقراط میگفت من میدانم که نمیدانم. وقتی انسان دانست که چیزهایی را نمیداند تلاش میکند برای دانستن ندانستههایش. از اینجا دیگر عقل فعال میشود، ذهن فعال میشود و کار فلسفه شروع میشود. کسی که نداند که نمیداند در جهل میماند، و جهل چیزی است که فلسفه از آن گریزان است. اما در جواب سؤالتان، من بادبادک بازی زیاد کردهام چون دوران کودکی من در روستا سپری شده است، دشت در اختیارمان بود و باد بسیار. اما بادکنک بازی نکردم چون در آن روستا، مغازه محل ما کوچک بود و خیلی از این چیزها را نمیآورد. بازیهای ما طبیعی و بدون استفاده از اسباب بازیها بود. یادم میآید یکی از بیشترین بازیهایی که میکردم دویدن به دنبال قاصدکها بود. Õ چیزی که من درباره بادبادک و بادکنک گفتم معنی «جدل» با شما را داشت؟ نه، من اشتباهی کردم و شما مرا متوجه اشتباهم کردی و من هم کاملاً اشتباه خود را پذیرفتم. ناگفته هم نماند که من هم فرق بادبادک و بادکنک را میدانستم، منتهی در جواب یکی از سؤالهای شما دچار یک اشتباه لپی شدم که موجب گیر دادن شما به من در مورد بادبادک و بادکنک شده اما به هر حال اسم آن جدل نیست. چون مثل دعوا میماند، مثل بزنبزن میماند، اما بزنبزنی که ابزار آن الفاظ و کلمات است. یعنی دو نفر یا دو گروه یا کلمه و واژه به جان هم میافتند، با کلمات همدیگر را هدف میگیرند و هر کدام یا هر گروه هم هدفی جز پیروزی ندارند. فیلسوفها جدل را پسندیده نمیدانند و اصلاً آن را نمیپذیرند. ادامه دارد Õ نام کشتی: نیلز ژول Õ کشور سازنده: دانمارک Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 94 نفر Õ طول و عرض: 84 در 10 متر Õ سلاح اصلی: یک توپ 76 میلیمتری- موشکهای هارپون- اسپارو

مجلات دوست کودکانمجله کودک 458صفحه 13