حماسه شهید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1395

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : اوستا، مهرداد

حماسه شهید

حماسه شهید

‏ ‏

‏□ قصیده ای از مهرداد اوستا‏

‏فری سرود عشق و اعتلای او‏

‏ترّنم و نوای دلگشای او‏

24

‏کدام نغمگی به پرده می‌ زند‏

‏ترانه‌ ها به نقش جانفزای او‏

 

‏گرفته جام آفتاب و مست می‏

‏به یاد نرگسان سرمه سای او‏

 

‏فراز پردۀ خرد ترّنمی‏

‏خدایی است و، رازگون نوای او‏

 

‏فری ستوده عاشقی، هنروری‏

‏کرامت و کمال و کبریای او‏

 

‏ولایت و سرود جانفزای وی‏

‏شهادت و حماسۀ ولای او ‏

 

‏چه گوهری که خاک را بدل کند‏

‏به گرمی و به نور کیمیای او ‏

 

‏چه کیمیا که خاره گوهری کند‏

‏به بوتۀ زمانه ز التقای او‏

‏ ‏

‏□‏

 


‏لقای دوست خواهد و بلای وی‏

‏خوشا شهید و ایزدی لقای او ‏

 

‏به یاد روی کیست کاین چنین کند‏

‏به فدیه جان و زندگی فدای او‏

 

‏به پای او ملک نماز از آن برد‏

‏که ایزدی است فره و بهای او ‏

 

33

فراز پرده‌ های غیب پرکشد‏

‏به دیدۀ شهود و ماورای او ‏

 

‏قدم به وادی قدم زده است و ره‏

‏سپرده پهنه و دراز نای او  ‏

 

‏امانتی الهی است و هرکرا‏

‏نصیبه نی از این ودیعه، وای او ‏

 

‏عیار مرد درد آزمون وی‏

‏نشان درد مرد آزمای او‏

 

‏به تارهای جان او به نغمه در‏

‏نوای ناییان نینوای او‏

 

‏شکوه کاروان او که بگسلد‏

‏سلاسل کواکب از داری او ‏


‏زعارفان قبلۀ قضای حق‏

‏ز عاکفان کعبۀ رضای او‏

 

‏فرشته نغمه سر کند چو بشنود‏


45

ترنّم نوای ربنای او ‏

 

‏به رزم دیو ناوک شهاب وی‏

‏عیان ز ترکش جهان گشای او ‏

 

‏به روشنی یکی شگرف اختری‏

‏تلألؤ شعاع جانفزای او ‏

 

‏شفق حمایل درفش زُمردی‏

‏فلق طراز لعل گون قبای او ‏

 

‏به پرتو سپیدۀ سحر نگر‏

‏درخش آذرخش جانربای او ‏

 

‏□‏

 

‏به کام موج خیز فتنه بود اگر‏

‏نبود ناخدای او خدای او ‏

 

‏کشد به خرمن منافقی شرر‏

‏شراره‌ های تیغ سرگرای او ‏

 

‏الهی است  و جاودان چو بنگری‏

‏به گوهر نبیره و نیای او ‏


58

به چام موجۀ بلا چو کشتییی‏

‏خدایی است و ناخدا خدای او ‏

 

‏خجسته بخت عاشقی، شهادتی‏

‏کجا خدای اوست خونبهای او ‏

 

‏خوشا شهید و فرۀ الهی اش‏

‏به دلکشی نوای دلگشای او‏

 

‏از آسمان به آسمان شکوه وی‏

‏ز بیکران به بیکران فضای او ‏

 

‏شهادت است عالمی عجب که ره‏

‏نمی برد خرد به منتهای او ‏

 

‏به تازگی نسیم دلنواز وی‏

‏به خرمی بهار جانفزای او ‏

 

‏غرور خصم دیدی و کنون ببین‏

‏به خم گرفته قامت دوتای او ‏

 

‏□‏

 

‏به تند باد قهر چون برآوری‏

‏برافکنی زبیخ و بن بنای او ‏

 

‏حجاز و مصر و اردن و عراق را‏

‏فروبکوب و شهر و روستای او ‏


‏وهابیان و بعثیان عفلقی ‏

‏جنود صهیون است و اولیای او‏

 

77

فدای مردمی است در بقای وی‏

‏بقای زندگی است در فنای او ‏

 

‏شهید، عشق و زندگی است، زندگی‏

‏به رزم مرگ و، زندگی گوای او ‏

 

‏سپاهی و درفش عزم قدس وی‏

‏بسیجی و، بسیج کربلای او ‏

 

‏خطر وزان به پهنۀ نبر وی‏

‏ظفر دوان به سایۀ لوای او‏

 

‏همای تیز پرّ وهم کی رسد‏

‏ز تک به گرد رخش باد پای او ‏

 

‏سحر چنانکه آبگون یکی ردا‏

‏فلق طراز سند‌ سین ردای او‏

 

‏قدر عنانکش تکاور و قضا‏

‏دوان به سان سایه در قفای او ‏

 

‏خروش او شکوه اوست تندری‏

‏که غرب و شرق لرزد از هرای او ‏

 


‏گذر یکی به بلخ و ز هرات بین‏

‏به عزنی و سنایی و ثنای او ‏

 

‏ز نیل تا به سند و کرخه بنگری‏


65

بلای  غرب و شرق و ابتلای او‏

 

‏وفا از او مدار چشم و مردمی‏

‏که نفرت است و ننگ مدعای او‏

 

‏□‏

 

‏ستوده رهبری که داد و مردمی‏

‏به رهبری کنند اقتدای او ‏

 

‏حسینی و بدایع شهادتش ‏

‏خمینی و خجسته پیشوای او ‏

 

‏سعادت است و هم عنان بخت وی‏

‏شرف عیان به سایۀ همای او ‏

 

‏خدایی است و سرمدی چو بنگری‏

‏به فرّ و گوهر طباطبای او ‏

 

‏هنر نیارد و خرد ستایشی‏

‏مدیح را سخن به راستای او ‏

 

‏ستاره همچو پرچم درفش وی‏

‏بتاید از بر فراخنای او ‏


‏فراز کنگرۀ سپهر موج زنان ‏

‏حمایل درفش عرش سای او ‏

 

‏سرود مهر مردمی سرود وی‏

‏صلای عشق و زندگی صلای او‏

13

‏چه بینم عصمت خدایی ورا‏

‏ز ناسزای خصم ژاژخای او‏

 

‏همانک دی خلاف هرچه مردمی‏

‏ثنای دیو گفتی و دعای او ‏

 

‏به یافه ای دو مرده ریگ قرن‌ ها‏

‏مدیح تاج خواندی و ثنای او ‏

 

‏ندید چشم روزگار تیرگی‏

‏به تیرگی دماغ هرزه لای او‏

 

‏بنهره‌ تر از آنک خود به جای وی‏

‏زبان خامه سرکند هجای او ‏

 

‏زمانه باش تا به بوتۀ بلا‏

‏عیان کند عیار ناروای او ‏

 

‏نکرد جز که دشمنی به جای من‏

‏زمانه تا چه کرده ام به جای او ‏

‏ ‏


‏مرا که همتی است برتر از فلک‏

‏زبون او نگشتم و هوای او ‏

51

‏□‏

 

‏خزان مرگ می‌ دهد چو می‌ وزد‏

‏ز صرصر سموم مرگزای او‏

 

‏زبون دیو غرب و شرق آمده‏

‏زمانه و سرشت بی وفای او‏

 

‏نهیب او یکی درنده اژدها‏

‏جهان جهان به کام اژدهای او ‏

 

‏چه دم ز مردمی زند، به مردمی‏

‏که خون مرد می‌ چکد ز نای او ‏

 

‏ز لعل غنچه خنده واکند گره‏

‏به پرده پرده، خون ز پرده‌ های او ‏

 

‏بنالمی به درد همچو نی اگر ‏

‏زفتنۀ زمانه و دغای او ‏

 

‏چو ابر خنده گرید و دمد همی‏

‏چه لاله‌ ها ز ریزش بکای او ‏

 

‏چو شمع گریه خندد و به سوگ وی‏

‏ز کحلی شب آمده وطای او ‏


‏الا اگر هنروری به دل مخر‏

‏غرور مرگ زندگی نمای او ‏

 

‏یکی نگر به سرگذشت مردمی‏


58

چو مایه توخت مردمی بهای او ‏

 

‏به گردش زمانه بین که بنگری‏

‏به خون کیست سیر آسیای او ‏

 

‏تو را که هیچ مایه درد عشق نی‏

‏ز درد من چه جویی و دوای او ‏

 

‏به نوبهار او مبین که سیل خون‏

‏تراود از تراوش صبای او ‏

 

‏نه گل که آتش بلا همی کشد‏

‏زبانه از جوانۀ گیای او ‏

 

‏□‏

 

‏شهادت است زندگی چو بنگری‏

‏به مریمین ترانه و نوای او ‏

 

‏مدیح راه مصطفی و عترتش‏

‏سرود شاعر سخن سرای او ‏

 

‏فراتر از فرشته در مقام حق‏

‏کرامت و سرشت پارسای او‏


‏هنر هماره آفرین کند همی‏

‏به هرگزی کلام دیرپای او ‏

 

‏به اقتدای اوستاد دامغان‏

‏« فغان از این غراب  بین و وای او»‏

 

‏به آفرین اوستاد شاعران‏

‏بهار و چامۀ هنرنمای او ‏

 

‏به فن چامه گستری، ‏‏سخنوری‏

‏یگانه اوستاد و مقتدای او ‏


76

‏ ‏

‎ ‎