حضور 73
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1389

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

حضور 73god copy

jeld ‏

‏ ‏

‏ صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

مدیرمسئول و سر دبیر: دکتر حمید انصـاری

زیرنظرهیئت تحریریه (حمید انصاری، سید علی محمد بشارتی، محمدعلی خسروی، فیروز دولت‌آبادی، منوچهر اکبری، محمد‌ مقدم، نجفقلی حبیبی، سهراب هادی، ابوالفضل مروی)

قائم مقام سر دبیر و مدیر داخلی: دکتر منوچهر اکبـری

هماهنگی، تدوین و اجرا: ابوالفضل مـروی

روی جلد و گرافیک: ارسلان عبدالرحمان

صفحه‌آرایی: باباپور

لیتوگرافی: مؤسسه چاپ و نشر عروج

تک شماره: 400 تومان

 نقل مطالب با ذکر مآخذ بلا مانع است‌ مقالات ارسالی مسترد‌ نمی‌ گردد  حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است.

 ‌‌نشانی: تهران‌ ـ خیابان شهید باهنرـ خیابان‌یاسرـ خیابان سوده ـ نبش کوچه شمیرا ـ ساختمان  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ـ تلفن: 22288693  فاکس: 22281671

‎ ‎