مجله خردسال 131 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 131 صفحه 6

مورچه فریاد زد: «حالا ابر را از کجا پیدا کنم­و بپرسم چرا گریه می­کرد؟» خورشید خندید و گفت: «من می­دانم چرا ابر گریه می­کرد؟» مورچه پرسید: «چرا؟» خورشید گفت: «او برای تشنگی گلها و درختها و سبزهها گریه می­کرد.» مورچه گفت: «حالا ابر کجاست؟» خورشید گفت: «او گلها و سبزهها را سیراب کرد و رفت.» مورچه به آسمان نگاه کرد. آن طرف­تر رنگین کمان زیبا، آسمان را رنگارنگ کرده بود. گلها و سبزهها شاد بودند و زیر نور گرم و زیبای آفتاب می­خندیدند و می­رقصیدند. مورچه آرام روی برگهای خیس و لیز درخت سرخورد و شاد و خندان از درخت پایین آمد.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 131صفحه 6