مجله خردسال 227 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 227 صفحه 19

او کلاه برف را روی سرش گذاشته و خوابیده! .......... به ........ تابید و تابید. کلاه برف آب شد و از سر .... جاری شد، .... شد و رفت و رسید به .... و . .......... صدای ......... را شنید. چشم هایش را باز کرد و به .... سلام کرد. ...... گفت:« بهار رسید!» ..... فریاد زد:« بهار رسید!» .......... و ...... و ...... و ...... و ........... همه فریاد زدند:« بهار رسید! بهار رسید!»

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 227صفحه 19