مجله خردسال 292 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 292 صفحه 10

آواز خروس پروین دولتآبادی خورشید خانم که خسته بود رفت پشت آن کوه کبود هلال ماه ابرو کمان نشست کنار آسمان ستارهها دور و برش الماس میریختند به سرش وقتی که شب سحر شد خروس از آن خبر شد قوقولی به بچهها خبر داد: "کی خواب و کی بیداره ؟! صبح شده، وقت کاره!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 292صفحه 10