مجله خردسال 398 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 398 صفحه 23

سگ، پیش گوسفندها رفت . گفت:«به سرعت همراه من بدوید و فرار کنید.» بچه خرسها، هیچ وقت نفهمیدند که چرا گوسفندها فرار کردند. راستش خود گوسفندها هم نفهمیدند که چرا فرار کردند!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 398صفحه 23