مجله خردسال 02 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 02 صفحه 22

قصههای جنگل این جا خانه نرم و راحت میمون کوچولو است او در کنار مادر و برادر کوچکش منتظر است تا پدر به خانه برگردد. پدر میمون کوچولو خیلی مهربان است و همیشه با او بازیهای خندهدار میکند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 02صفحه 22