مجله کودک 45 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 45 صفحه 33

دوست بهای اشتراک: تا پایان سال 1381 هر ماه چهار شماره، هر شماره1000 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شمارهی 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76، به نام موسسة تنظیم و نشر آثار امام(ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیهی شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، مقابل دانشگاه تهران شماره1430 نشر عروج امور مشترکان مجلهی دوست ارسال فرمایید. فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد: تحصیلات: نشانی: کدپستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره: تا شماره: امضاء

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 33