مجله کودک 47 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 47 صفحه 9

بازی منطقههای خطر! شرح بازی روی جلد بازی دوست برای این بازی به مهره و کارت نیاز دارید. مهره را از بازیهای دیگرتان قرض بگیرید، یا از دکمه های رنگی به جای مهره استفاده کنید. در مورد کارت هم، از مقوا 7 عدد کارت درست کنید. روی 3 عدد آن بنویسید: «سلامت و تندرستی.» روی 4 عدد باقیمانده، شمارههای 1 تا 4 را بنویسید. کارتها را برگردانید (طوری که نوشته آن معلوم نباشد) و بازی را از خانه شروع آغاز کنید. هر بار بعد از اینکه 2 دایره را طی کردید، یک کارت انتخاب کنید. اگر کارت سلامت و تندرستی به شما افتاد، میتوانید به بازی ادامه دهید و 2 دایره دیگر به جلو بروید. باز هم موقع انتخاب کارت است. اگر کارت شمارهدار به شما بیفتد، اگر ششما یک باششد، مربوط به «منطقة جنگل» است. به این منطقه بروید. (در این منطقه ماری شما را خواهد گزید.) باید صبر کنید تا بازیکنان دیگر یک دور بازیشان را انجام دهند. ببعد باید به طرف خانه ای که «پماد» در آن است حرکت کنید (در این مسیر هم هر دور که بازی به شما بیفتد باید 2 دایره جلو بروید، فقط فرقش این است که کارت انتخاب نمیکنید). زمانی که از خانه پماد عبور کردید یا در آن فرود آمدید، مداوا شدهاید. بعد از مداوا، هر 2 خانه که حرکت کردید، یک کارت انتخاب میکنید. تعداد بازیکنان این بازی محدودیتی ندارد. اگر در انتخاب کارت، کارت شماره 2 به شما افتاد، نشاندهنده «منطقه تصادف» است. به آنجا بروید و بعد از اینکه یک دور صبر کردید تا بقیه بازی کنند، برای مداوا به سمت خانه «اتاق عمل» بروید. یادتان باشد در مرحلة مداوا شما باید هر دور 2 دایره حرکت کنید، اما تا زمانی که مداوا نشدید (از خانة اتاق عمل رد نشدهاید یا در آن فرود نیامدهاید)، کارت انتخاب نمیکنید. ا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 47صفحه 9