مجله کودک 47 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 47 صفحه 10

اگر در انتخاب کارت، کارت شماره 3 به شما افتاد، باید به ««منطقه قطبی آلاسکا» بروید. بعد از اینکه یک دور صبر کردید تا بقیه بازی کنند، شما که در منطقة آلاسکا سرما خوردهاید، به دنبال قرص و شربت میروید. 2 دایره 2 دایره به طرف آن بروید (بدون انتخاب کارت) و تا مداوا نشدهاید کارتی انتخاب نکنید. (با رد شدن از خانة قرص و شربت هم مداوا میشوید.) اگر کارت شماره 4 به شما افتاد، به «منطقة تیغستان» بروید. بعد از بازی بقیة بازیکنان، دنبال «آمپول» ضد کزاز بگردید (چون تیغهای آنجا به پایتان فرو رفته.) برای رد شدن از خانه آمپول ضد کزاز، 2 دایره 2 دایره حرکت کنید و تا مداوا نشدهاید، کارت انتخاب نکنید. البته یادتان باشد، اگر به طور تصادفی در خانههای پماد، آمپول، قرص و شربت و اتاق عمل قرار گرفتید یا از آنها رد شدید، میتوانید آنها را برای خودتان ذخیره کنید. به این ترتیب اگر در منطقههای مربوط به آنها قرار بگیرید، همان موقع مداوا میشوید و به بازی ادامه میدهید (البته از همان منطقه) اولین کسی که به خانه پایان برسد، برنده این بازی خواهد بود. یادتان باشد در این بازی میتوانید مسیری را دوباره برگردید و در مواردی که میخواهید 2 خانه جلو بروید، اما فقط یک خانه پیش رو دارید، یک خانه به جلو و یک خانه دوباره به عقب برگردید (در این موارد اگر محل توقفتان هم «خانة وسایل مداوا» نباشد، چون از آنها عبور کردهاید، آنها را برداشتهاید یعنی با عبور از خانههای وسایل آن را بردارید).

مجلات دوست کودکانمجله کودک 47صفحه 10